Beretning 2016

Filmbranchens Legatfond

 Sekretariat: Kurt Wellejus, Hulgårdsvej 70, 2400 København NV

Telefon 29997063

Mail: info@filmbranchenslegatfond.dk – Bankkonto 4260 4490807896 – www.filmbranchenslegatfond.dk

Bestyrelse: Kurt Wellejus (formand), Michael Berg, Ib Tardini, Kirsten Dalgaard, Hanne Nielsen, Gitte Sundram, Jane Lykke, Jens Kris og
Morten Schyberg (kommitteret).

”Fondens formål er at give legater til personer, der er eller har været tilknyttet filmbranchen,
og deres efterladte med behov herfor i et omfang, som bestyrelsen synes er rimelig og mulig.

Endvidere kan fonden i ganske særlige tilfælde støtte almenvelgørende og/eller på anden måde almennyttige kulturelle formål.”

                           

   December 2016

Beretning

Der blev i 2016 uddelt knap kr. 215.000 fordelt på 39 legater, således at vi igen i år har kunnet imødekomme alle ansøgninger, der ligger indenfor fondens fundats.

Afkastet af Fondens bundne midler og de bidrag, som vi i årets løb har modtaget, blev sammenlagt på knap 230.000. Vi har dels henvendt os til vore trofaste bidragsydere, dels har vi forsøgt at udvide bidragskredsen bl.a. blandt firmaer, der har et nært samarbejde og dermed glæde af vor herlige branche. Skulle du have lyst til at støtte, modtages dit bidrag med stor taknemmelighed på bankkonto 4260 4490807896.

Vi er en stor tak skyldig til følgende for deres bidrag til Fondens arbejde: Obel Film A/S, Palladium A/S, ASA, Zentropa, Danske Filminstruktører, ”De 15”, FAFID, e-billet, Empire, Nordisk Film og CinemaxX.

Vi takker alle bidragsydere, herunder også ”Guide for Filmbranchen”, der vederlagsfrit trykker vores beretning, samt de branchefolk, der støtter Legatfonden med bidrag ved begravelser i stedet for blomster. Vi sørger naturligvis for at gøre de efterladte opmærksom herpå.

2017

For 2017 er ansøgningsfristen 1. september, og vi hører meget gerne fra jer, hvis I skulle kende en kollega, som har brug for os. Alle ansøgninger vurderes individuelt, og tildeling af legat vil dels være baseret på ansøgerens behov, dels på Fondens likviditet.

Ansøgningsskemaer kan hentes på www.filmbranchenslegatfond.dk eller rekvireres hos Legatfondens Sekretariat.

På bestyrelsens vegne

Kurt Wellejus
Formand

 

Comments are closed.