Filmbranchens Legatfond

Sekretariat: Gitte Sundram, Enebovænge 29, 3520 Farum
Telefon: 61 63 80 53
Bank: 4260 4490807896
E-mail: info@filmbranchenslegatfond.dk – Hjemmeside: www.filmbranchenslegatfond.dk
Bestyrelse: Gitte Sundram (formand), Michael Berg (næstformand), Kurt Wellejus (kasserer),
Jane Lykke, Ib Tardini, Jens Kris, Jesper Larsen og Morten Schyberg (suppleant)

”Fondens formål er at give legater til personer, der er eller har været tilknyttet filmbranchen, og deres efterladte med behov herfor i et omfang, som bestyrelsen synes er rimelig og mulig. Endvidere kan fonden i ganske særlige tilfælde støtte almenvelgørende og/eller på anden måde almennyttige kulturelle formål.”

PERSONDATAPOLITIK for FILMBRANCHENS LEGATFOND
FILMBRANCHENS LEGATFOND (i det følgende FLF) er underlagt Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen (“Forordningen”), hvilket blandt andet betyder, at vi er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke persondata FLF behandler om dig og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.
Vi har registreret persondata om dig. Det kan der være flere årsager til. I de fleste tilfælde er det fordi du selv har søgt legat hos os, men det kan også være fordi dine persondata af andre årsager er indgået til os i forbindelse med en ansøgning, hvor vi er involveret. Vi registrerer også persondata om vores samarbejdspartnere.
1. DATAANSVARLIG
Filmbranchens Legatfond, Cvr.nr. 10 91 93 98 er dataansvarlig. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine persondata, kan du rette henvendelse til Gitte Sundram – info@filmbranchenslegatfond.dk
2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL
I forbindelse med din ansøgning om legat fra FLF har FLF brug for – i nødvendigt omfang – at behandle og opbevare en række data om dig. Dette vil typisk være kontaktinformationer (navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer), og en eller flere af nedenstående oplysninger:
Personnummer eller fødselsdato
Bankoplysninger
Identifikationsoplysninger (kopi af sygesikringsbevis og kørekort eller andet bil-
led-id)
Årsopgørelse fra Skat
Fotos
Løn- og øvrige økonomiske oplysninger
Alle persondata bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med retsplejeloven, databeskyttelsesloven og Forordningen, og vi behandler kun dine persondata, hvis vi har saglig grund til at gøre det.
FLF ́s behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jf. Forordningens art. 6 (1) (f), som FLF har i at behandle og opbevare data, samt nødvendigheden heraf for at kunne behandle din ansøgning.
Derudover udspringer behandlingsgrundlaget af at FLF i forbindelse med overholdelse af hvidvaskloven i en række tilfælde er forpligtet til at indsamle og opbevare sygesikringsbevis og billedlegitimation, jf. Forordningens art. 6(1) (c).
FLF kan endvidere behandle oplysninger om personnummer, når der er behov for at sikre en entydig identifikation af dig, eller såfremt behandlingen kræves i forbindelse med kommunikation med en offentlig myndighed, jfr. databeskyttelseslovens regler om behandling af personnummer.
Såfremt du indsender en ansøgning om legat, har FLF en legitim interesse i at behandle nødvendige persondata om dig, jf. Forordningens art. 6 (1) (f).
3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONDATA
Dine persondata behandles udelukkende af FLF, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller art.
Det kan være nødvendigt med en videregivelse af dine persondata til andre. Dette vil kun ske i nødvendigt omfang ud fra princippet om dataminimering. Videregivelse kan eksempelvis ske til Skat eller bank i forbindelse med en ansøgning om legat. Det kan også være nødvendigt at videregive persondata til offentlige myndigheder.
Videregivelse af persondata sker inden for rammerne af de regler, vi er omfattet af og under iagttagelse af vores lovbestemte tavshedspligt.
4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING OG INDSIGELSER
Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke persondata FLF har registreret om dig.
Ønsker du det, udleverer FLF en elektronisk kopi af de indsamlede data.
Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at data om dig gøres til genstand for behandling.
Du har derudover ret til at kræve registrerede persondata om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset.
Såfremt du under behandling af en ansøgning om legat gør indsigelser mod FLF ́s
behandling af dine persondata eller anmoder om sletning eller begrænsning af
data, som er nødvendige for behandling af sagen, jf. pkt. 2, vil FLF ikke længere
kunne behandle ansøgningen. Sagen vil herefter blive afsluttet.
2 af 3Der kan efter Forordningen være konkrete situationer, hvor FLF ikke er forpligtet til
at efterkomme ovenstående rettigheder.
Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de persondata, der er
registreret om dig hos FLF, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede
persondata eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til Gitte
Sundram – info@filmbranchenslegatfond.dk
5. DATAPORTABILITET
Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine persondata til en an-
den dataansvarlig. Hvis du ønsker dette, skal du rette henvendelse til Gitte Sun-
dram, hvorefter det vurderes, om betingelserne herfor er opfyldt.
6. VARIGHED AF OPBEVARING
Dine persondata vil blive opbevaret forsvarligt i 5 år fra sagen er arkiveret, med-
mindre der er saglige årsager til at udvide denne periode. Dette er bl.a. for at und-
gå interessekonflikter samt med henblik på opfyldelse af bogføringsloven og hvid-
vaskloven, hvor der også er særlige regler for hvor længe vi skal opbevare dine
persondata. Dine kontaktoplysninger opbevarer vi så længe der er behov for, at vi
skal kunne komme i kontakt med hinanden.
7. KLAGE
Du har mulighed for at klage over FLF ́s behandling af dine persondata. Klage kan
indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5,1300 København K, dt@datatilsynet.dk.
Du kan læse mere herom på www.datatilsynet.dk.
8. SPØRGSMÅL
Hvis du i øvrigt har spørgsmål til FLF ́s behandling af dine persondata, er du vel-
kommen til at kontakte formand Gitte Sundram på info@filmbranchenslegatfond.dk


Gældende fra 1. august 2021